Lp


LP-modellen er en norskutviklet pedagogisk modell for analyse av og systematisk arbeid med skolers læringsmiljø og pedagogiske utfordringer. LP-modellen er et av programmene Utdanningsdirektoratet anbefaler.

Hensikten med modellen er å skape læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og skolefaglig læring hos alle elever. Utgangspunktet for det praktiske arbeidet med modellen er utfordringer tilknyttet elevenes sosiale og faglige læringsutbytte samt deres situasjon i skolen. Slike utfordringer eller problemer kan være relatert til mobbing, sosial isolasjon, lav arbeidsinnsats, lavt læringsutbytte, dårlige relasjoner mellom lærer og elev og lignende.

LP-modellen er en analysemodell som skal anvendes av lærere for å finne fram til hensiktsmessige pedagogiske tiltak på de utfordringene tilknyttet elevenes læring og atferd i aktuelle pedagogiske situasjoner i hverdagen. Modellen er utarbeidet på grunnlag av forskning om hva som gir et godt læringsmiljø og støtter seg spesielt til systemteori. Det er en modell for pedagogisk analyse der hensikten er å få en eksplisitt forståelse av de faktorer som utløser, påvirker og opprettholder atferds og læringsproblemer i skolen knyttet til både enkeltelever og grupper av elever.

Dette skoleåret arbeider vi, sammen med de andre skolene i kommunen, med LP-revitalisering der vi har fokus på Relasjonskompetanse og klasseledelse.

Relasjonsbasert klasseledelse kan forstås som lærerens ledelse av undervisning og av elevfellesskap. Denne ledelsen er ifølge internasjonal forskning en av de viktigste faktorene i forhold til elevenes trivsel og læringsutbytte.