Olweus


Beisfjord skole er sertifisert som “Olweus skole”.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd har dokumentert vitenskapelig effekt blant barn og unge. Vi arbeider med systematiske tiltak for å forebygge og stoppe mobbing.

Hos oss er det synlig blant annet med at vi gjennomfører planlagte klassemøter hver 14. dag. Tema for møtene skal synliggjøres på elevenes ukeplaner. Både lærere og elevråd gjennomfører møter der Olweus og anti mobbearbeid står sentralt.

På skolen har vi nå etablert ei Olweusgruppe hvor rektor, rektor stedfortreder, en lærerinstruktører, skolehelsetjenesten og PPT jobber sammen.

Skolen har innført en del rutiner; elever får ikke selv velge hvem de skal sitte sammen med i bussen eller i klasserommet, og de får ikke velge lag i gymtimene og 4-7. klassen gjennom.


Mer informasjon om Olweusprogrammet her