FAU

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. FAU fungerer som et styre for Foreldrerådet.

Hvorfor FAU?

 • Foreldre har rett til medvirkning i skolen.

 • FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

 • FAU representerer alle foreldre ved skolen og skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole fungerer godt.

Hva gjør FAU

 • Jobber med faktorer som påvirker skolemiljøet, og medvirker til at foreldre er en aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene

 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker

  • Viktig å presisere at det jobbes ikke med enkeltsaker, men gruppen som helhet.

 • Er representert i Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU)

 • Være samlende og ta initiativ til sosiale aktiviteter for elever og foreldre

 • Uttale oss i relevante saker som angår skolen og elevene

 • Sikre reell foreldremedvirkning

 • Bidra til kvalitetsutvikling av skolen og en bedre skolehverdag for elevene

Eksempler på oppgaver og saker

 • Diskutere saker som tas opp i politiske utvalg i kommunen, skolens samarbeidsutvalg, elevrådet og klasseforeldremøter.

 • Medvirke aktivt i vurdering av skolen, utviklingsarbeid i skolen, utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene, følge opp plan og oppfølging av mobbing, sosiale tiltak for elevene, utforming av skolens mål og få et godt samarbeid mellom hjem og skole.

 • Planlegge å gjennomføre kurs/informasjon til foreldre/foresatte, samlinger for foreldre/foresatte og lærere og samling for klassekontakter

 • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider på skolens nettside

Kontakt FAU Beisfjord:

Leder er Lars Erik Lillefloth

mail: fau8522@gmail.com